MIŠIĆI POTKOLENICE

31 Jul

Mišići pokolenice zauzimaju prostor između kostiju potkolenice, ali ih i prekrivaju sa zadnje, spoljašnje a delimično i sa prednje strane. Oni su međumišićnim prgradama podeljeni na mišiće prednje, zadnje i spoljašnje strane potkolenice.

Prednja grupa mišića potkolenice

Ovoj grupi mišića pripadaju četiri mišića i to: m. tibialis anterior, m. peroneus tertius, m. extensor hallucis longus i m. extensor digitorum longus.

misici lista

M. Tibialis anterior

Ovaj mišić polazi sa lateralne strane tibiae, pruža se ka unutrašnjoj ivici stopala, i završava se na unutrašnjoj strani os naviculare, i na bazi os metatarsalne I. M. tibialis anterior je dorzalni fleksor, adduktor i supinator stopala (pokret inverzije stopala). Kada kontrakciju ispoljava preko gornjeg pripoja, on savija potkolenicu napred i unutra.

M. Extensor hallucis longus

On se pripaja na unutrašjoj strani fibule i završava se dole na distalnoj falangi palca. M. extensor hallucis longus opruža članke palca i podiže stopalo

M. Extensor digitorum longus

Gornji pripoj mu je na unutrašnjoj strani fibule i pralazi preko membrana interosea cruris, spušta se na dole i završava se na zadnjoj strani članaka 2-5 prsta. Često se od ovog mišića odvaja m. peroneus tertius, koji se pruža ka spoljašnjoj ivici stopala, i završava se na os metatarsale V. Svojom kontrakcijom ovaj mišić opruža četiri poslednja prsta, i učestvuje u pokretima dorzalne fleksije i pronacije stopala. Inervacija- svi mišići prednje grupe inervisani su od strane n. peroneus profundus- a.

Zadnja grupa mišića potkolenice

Mišići zadnje grupe potkolenice raspoređeni su u dva sloja. U površinskom sloju se nalazi troglavi mišić lista- m. triceps surae, dok duboki sloj čine m. popliteus, m. tibialis posterior, m. flexor digitorum longus i m. flexor hallucis longus.

misici lista misici potkolenice

M. Triceps surae

Sastoji se od tri glave- m. gastrocnemius medialis et lateralis i m. soleus. Gastroknemiusi polaze sa unutrašnjeg odnosno spoljašnjeg kondila femura, a m. soleus ima gornji pripoj na linea m. solei na tibii. Sve tri glave se završavaju zajedničkom tetivom (ahilova tetiva) na zadnjoj strani calcaneus- a (tuber calcanaei).
Ovaj mišić je najjači plantarni fleksor, a deluje i kao supinator stopala. Kada je slobodan gornji pripoj m. gastrocnemius medialis et lateralis-a, njihovom kontrakcijom dolazi do fleksije u zglobu kolena. Pod dejstvom celog mišića vrši se propinjanje na prste pri čemu svojom snagom ovaj mišić podiže celo telo. Inervacija- n. tibialis.

M. Popliteus

Zatkoleni mišić polazi od spoljašnje strane lateralnog kondila os femoris i završava se na zadnjoj strani tibie. Ovaj mišić je slab spoljašnji rotator potkolenice. Inervacija- n. tibialis.

M. Tibialis posterior

Gornji pripoj ovog mišića je na zadnjoj strani tibije i fibule, silazi na dole i napred i zrakasto se širi na kosti nožja. Ovaj mišić je plantarni fleksor i supinator stopala, izajedno sa m. peroneus longus- om održava uzdužni i poprečni svod stopala. Inervacija- n. Tibialis

Dugi pregibač palca je mišić koji polazi sa zadnje strane fibule i završava se na distalnom članku palca. Učestvuje u pokretima plantarne fleksije i supinacije stopala, ali je njegova glavna funkcija odvajanje palca od podloge pri hodu. Inervacija- n. tibialis.

M. Flexor digitorum longus

Polazi sa zadnje strane tibije i tavršava se na distalnim falagama palca 25 prsta. Ovaj mišić flektira treće falange prstiju prema drugim i učestvuje u pokretima plantarne fleksije i supinacije stopala. Inervacija- n. tibialis.

Mišići spoljašnje grupe potkolenice Spoljašnju grupu mišića potkolenice grade dva mišića m. peroneus longus et brevis.

misici lista potkolenice funkcije

M. Peroneus longus

Gornji pripoj ovog mišića je na capitulum fibulae, odakle se spušta do os metatarsale I i na os cuneiforme mediale.

M. Peroneus brevis

Njegov gornji pripoj je na lateralnoj strani fibule i silazi na dole i pripaja se na os metatarsale V. Oba mišića izvode pokret everzije stopala (udruženi pokret plantarne fleksije, abdukcije i pronacije stopala), dok m. peroneus longus učestvuje i u samom pokretu plantarne fleksije stopala. Inervacija- n. peroneus superficialis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *